Håndsprit 85% - 250 ml

-70%
14,09
( 11,27 )
46,95
Du sparer: 32,86

Rømers Håndsprit bruges til rengøring og pleje af hænderne for at opretholde høj hygiejne med 85% alkohol (ethanol denatueret med 10% isopropanol), glycerin og plejende aloe vera.

Model/varenr.: 28557

Rømers Håndsprit bruges til rengøring og pleje af hænderne for at opretholde høj hygiejne med 85% alkohol (ethanol denatueret med 10% isopropanol), glycerin og plejende aloe vera.

Kom lidt håndrens på hænderne og fordel grundigt, indtil hænderne føles tørre.

Aktiv stoffer
• Ethanol 85 v/v % CAS-nr. 64-17-5

FARE! Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kun til udvortes brug. Undgå kontakt med øjnene og slimhinderne. Ved utilsigtet indtagelse, skyl munden og drik rigeligt med vand. Kontakt læge.
Undgå øjenkontakt. Ved kontakt med øjnene, skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern evt. kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.

Opbevaring:

Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængelig for børn.

Emballagen sorteres som plast og indholdet som farligt affald.